Skip to content

RODO

Klauzula informacyjna dla odwiedzających pacjentów
 
Administrator Danych
 
Administratorem danych osobowych jest Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., dalej jako: JCM z siedzibą ul.
Szpitalna 3 w Jaworze.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych JCM dostępnym pod adresem e-mail: iod@nzozjcm.pl oraz korespondencyjnie na wskazany
powyżej adres JCM.
 
 
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?
 
Dane przetwarzamy, które przekazujecie nam Państwo w ankiecie. Są niezbędne w celu zapewnienie bezpieczeństwa
zdrowia Państwa jak i odwiedzanych Pacjentów. Podjęcia działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-
19 oraz realizacji obowiązku ustawowego jakim jest przekazanie danych osobowych osób, które mogły mieć
styczność z osobom zakażoną w razie wykrycia ogniska COVID-19. Podstawami do przetwarzania Twoich danych
osobowych jest:
Art. 9 ust. 2 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
Art. 9 ust. 2 lit. I RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w
dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi
lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej.
 
 
JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
 
Dane przetwarzamy przez okres miesiąca od dnia odwiedzin pacjenta w szpitalu. Okres ten może ulec wydłużeniu
jeżeli zostanie wykryte w szpitalu ognisko COVID-19.
 
 
KTO JEST ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
 
Państwa dane są udostępniane wyłącznie dostawcom usług w zakresie systemów informatycznych, obsługi prawnej
JCM oraz obsługi z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, w przypadku wykrycia ogniska COVID-19 w szpitalu
mogą być przekazane Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.
 
 
W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
 
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
 
 
PAŃSTWA PRAWA
 
Przepisy o ochronie danych osobowych udostępniają informacje o szeregu praw, z których można skorzystać w
dowolnej chwili:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  • prawo do poprawiania danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do żądania usunięcia danych
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 
Posiadacie Państwo również prawo do wniesienia skargi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż
przetwarzanie danych osobowych, narusza obowiązujące przepisy prawa.
 
Jawor, 30.03.2022
Inspektor Ochrony Danych
Grzegorz Kasperek
 
 
 
 
 
Obowiązek informacyjny dla dostawców i kontrahentów
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., dalej jako: JCM
z siedzibą ul. Szpitalna 3 w Jaworze, dalej jako: ADO.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Szpitala dostępnym pod adresem e-mail: iod@nzozjcm.pl
oraz korespondencyjnie na wskazany powyżej adres JCM.
2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
a) zawarcia i wykonania umów (art. 6 ust. 1b RODO) – przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej
zakończeniu;
b) spełnienia ciążących na ADO obowiązków prawnych np. obowiązki podatkowe, obowiązki
rachunkowe, obowiązki w zakresie przepisów BHP, obowiązki z zakresie przepisów p/poż. (art. 6 ust.
1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, po którym
przedawnią się roszczenia,
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (art. 6 ust. 1b RODO) do dnia zakończenia umowy,
a następnie przez okres do którego zobowiązują obowiązujące przepisy podatkowe i rachunkowe
(art. 6 ust. 1c RODO).
4. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich
danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu
prawo do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących
przepisów prawa jak również podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów w związku z
realizacją obowiązków ADO. ADO zobowiązuje się udostępnić listę podwykonawców, którym
udostępnia dane osobowe.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i
realizacji umowy. Brak podania danych jest równoznaczny z odmową zawarcia umowy.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza obowiązujące przepisy
prawa.
Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Jawor, 30.03.2022
Inspektor Ochrony Danych
Grzegorz Kasperek