Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.Termomodernizacja budynku szpitala Jaworskiego Centrum Medycznego w Jaworze – zadanie 3” w ramach projektu p.n „Poprawa efektywności energetycznej budynku szpitala pod nazwą “Jaworskie Centrum Medyczne” w Jaworze wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 15.12.2021 r. 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.12.2021 r. 

1) Zapytanie ofertowe – zadanie 3_oświetlenie_JCM

2) Załącznik nr 1 do Zapytania – Formularz ofertowy_oświetlenie_JCM

3) Załącznik nr 2 do zapytania – Wykaz robót_oświetlenie_JCM

4) Załącznik nr 3 do Zapytania – Wzór umowy_oświetlenie_JCM

5) Załącznik nr 4 do Zapytania – OPZ_oświetlenie_JCM

6) Załącznik nr 5 do Zapytania – Projekt_wykonawczy_Budynek_C

7) Załącznik nr 6 do Zapytania – Zestawienie_oświetlenia_JCM

8) Załacznik nr 7 do Zapytania – STWiOR_oświetlenie_JCM

Pytania od oferentów do Zapytania Nr 4/2021

Poniżej prezentowane są pytania składane przez oferentów. Pod pytaniami prezentowane będą odpowiedzi do każdego pytania.


pytanie 1 
Czy Zamawiający przewiduje sporządzenie sporządzenie “Harmonogramu czasowego” określającego terminy przekazywania (udostępniania)  poszczególnych pomieszczeń z uwagi na wykonywanie prac na czynnym obiekcie.

pytanie 2
Czy zamawiający dopuszcza odbiory przejściowe dla pomieszczeń lub ich zespołów ( np. blok operacyjny, kuchnia itp ) przed przekazaniem ich do użytkowania. Taka procedura wydaje się być zasadna z uwagi na okres gwarancji jak i na zgodność z przepisami – instalacja nie powinna być użytkowana bez dokonania odbioru technicznego.

odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający przewiduje sporządzenie “Harmonogramu czasowego” określającego terminy przekazywania (udostępniania) poszczególnych pomieszczeń.

odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający dopuszcza odbiory przejściowe techniczne dla pomieszczeń lub ich zespołów ( np. blok operacyjny, kuchnia itp ) przed przekazaniem ich do użytkowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że okres gwarancji będzie liczony od momentu podpisania protokołu końcowego stwierdzającego realizację przedniotu umowy.